Lietuvos religijotyrininkų draugija (LRD) – 2001 m. įkurta akademinė organizacija, šiuo metu vienijanti daugiau nei 20 Lietuvos ir užsienio mokslininkų ir tyrėjų, tiriančių įvairias religijas ir su religija susijusius reiškinius. Burdama moksliniais metodais religijas tiriančius mokslininkus, LRD siekia skatinti nekonfesinių, šiuo metu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje pripažįstamomis teorinėmis prieigomis pagrįstų tyrimų ir religijų studijų plėtrą. Kitas LRD tikslas – mokslininkų įžvalgas skleisti už akademinės bendruomenės ribų: stiprinti Lietuvos visuomenės raštingumą religijų srityje bei skatinti valstybės institucijas, sprendžiančias su religija susijusius klausimus, remtis nekonfesinių mokslinių tyrimų įžvalgomis. Tokių tyrimų plėtra ir jų rezultatų sklaida visuomenėje Draugija stengiasi prisidėti prie atviros visuomenės kūrimosi bei religinės tolerancijos ir laisvės skatinimo Lietuvoje.

LRD veiklą grindžia supratimas, kad religijų tyrimai yra svarbūs norint suprasti įvairias praeities ir dabarties visuomenes, spręsti dabarties problemas bei užtikrinti atviros, tolerantiškos, globaliame pasaulyje veikiančios visuomenės gyvavimą. Religijos tyrimai Lietuvoje turėtų aprėpti daugelio istorinių laikotarpių ir pasaulio regionų religijas, o religijos studijos turi būti vykdomos remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, analizuojančiais religijų raišką ir formas, religijų tarpusavio santykius, santykius su visuomene ir valstybe ir jų kaitą tiek praeityje, tiek dabartinio globalizacijos proceso akivaizdoje.

Savo tikslus LRD įgyvendina plėtodama veiklą keliose srityse. Ji rūpinasi nekonfesinių religijos studijų ir religijas tiriančių mokslininkų interesais Lietuvos mokslo institucijose ir mokslo politikoje. Priklausydama pagrindinėms tarptautinėms religijos tyrėjų organizacijoms, LRD atstovauja Lietuvos religijos tyrėjų bendruomenę tarp kitų nacionalinių religijos tyrėjų asociacijų, inicijuoja ir bendradarbiauja organizuojant tarptautines religijos tyrėjų konferencijas Lietuvoje. Pasitelkdama plačią savo narių kompetenciją, LRD teikia ekspertines nuomones valstybės ir kitoms institucijoms, daro pareiškimus aktualiais religijų klausimais. Galiausiai, ji rengia viešas paskaitas ir diskusijas, skirtas supažindinti visuomenę su Lietuvos religijotyrininkų tyrimais ir aktualių klausimų, įvykių ir procesų moksliniais komentarais.