LIETUVOS RELIGIJOTYRININKŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Lietuvos religijotyrininkų draugija, (toliau – LRD) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, jungiantis asmenis, siekiančius moksliniais metodais tyrinėti ir suprasti religijas. LRD teisinė forma – asociacija.
1.2. LRD veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.3. LRD veikia visoje Lietuvos teritorijoje.
1.5. LRD yra juridinis asmuo, turi sąskaitą banke.
1.6. LRD turi savo atributiką, kurią tvirtina LRD visuotinis susirinkimas.

II. LRD TIKSLAI

2.1. LRD siekia:
2.1.1. suburti asmenis, tiriančius religinius reiškinius moksliniais metodais;
2.1.2. plėtoti nekonfesinius religijų tyrimus ir studijas, skatinti akademinį šių studijų sąžiningumą, kartu prisidedant prie atviros visuomenės kūrimosi Lietuvoje;
2.1.3. supažindinti Lietuvos visuomenę su religijotyrininkų darbais ir jų taikomais metodais.

III. LRD VEIKLA

3. 1. Įgyvendindama savo tikslus, LRD:
3.1.1. kaupia ir analizuoja informaciją apie įvairius religinius reiškinius;
3.1.2. organizuoja renginius, konferencijas, seminarus, diskusijas, ekspedicijas ir kitokius renginius religijų tyrimų ir studijų srityje;
3.1.3. ruošia bei įgyvendina projektus ir programas religijų tyrimų ir studijų srityje;
3.1.4. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su visomis Lietuvos organizacijomis, kurių veikla susijusi su religinių reiškinių analize, teikia joms konsultacijas ir ekspertizes;
3.1.5. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio religijotyrinėmis organizacijomis;
3.1.6. leidžia leidinius, atspindinčius organizacijos tikslus ir veiklą;
3.1.7. gali gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

IV. LRD NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. LRD nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys ne žemesnį nei magistro mokslinį laipsnį.
4.2. Asmuo, norintis tapti LRD nariu, užpildo nustatytos formos pareiškimą – anketą bei pateikia bent dvi raštiškas LRD narių rekomendacijas. Nauji nariai priimami Valdybos sprendimu.
4.3. LRD narių apskaitą veda bei anketas saugo Valdybos sekretorius.
4.4. LRD narys turi teisę:
4.4.1. dalyvauti ir balsuoti LRD visuotiniame narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas į LRD valdymo organus;
4.4.2. susipažinti su LRD dokumentais ir gauti visą LRD turimą informaciją apie jos veiklą, teikti siūlymus bei reikšti nuomonę dėl LRD veiklos;
4.4.3. dalyvauti bet kurios LRD struktūros atviruose posėdžiuose ir įvairiuose renginiuose;
4.4.4. gavęs LRD Pirmininko įgaliojimą, atstovauti organizaciją seminaruose,  konferencijose, kituose forumuose;
Naudotis LRD teikiamomis paslaugomis;
4.4.4. bet kada sustabdyti savo narystę arba išstoti iš LRD.
4.4.5. kitas įstatymų numatytas teises.
4.5. LRD narys privalo:
4.5.1. laikytis LRD įstatų;
4.5.2. vykdyti LRD valdymo organų priimtus sprendimus;
4.5.3. reguliariai mokėti nario mokestį;
4.5.4. būti tolerantiškas kitų narių atžvilgiu, gerbti jų nuomonę ir teises, taip pat susilaikyti nuo veiklos, nukreiptos prieš LRD arba prieš jos narius.
4.6. Narystė LRD laikoma sustabdyta ar nutraukta nuo to momento, kai narys įteikia to prašantį pareiškimą LRD Pirmininkui arba Valdybai.
4.7. Valdyba gali pašalinti ar sustabdyti asmens narystę LRD, jei jis nesilaiko įstatų, jo veikla kenkia organizacijos prestižui. Sustabdyta narystė atstatoma LRD visuotinio susirinkimo sprendimu.

V. NARIO MOKESTIS

5.1. LRD nariai moka nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo reguliarumą nustato LRD visuotinis susirinkimas arba, pastarojo pavedimu, – Valdyba.
5.3. Valdyba, atsižvelgdama į atskirų organizacijos narių socialinę padėtį, gali sumažinti jų mokamą nario mokestį.
5.4. Jei LRD narys be pateisinamos priežasties daugiau nei metus nemoka nario mokesčio, jo narystė organizacijoje yra sustabdoma. Narystė gali būti atstatyta, tik sumokėjus visą privalomą mokestį.
5.5. Kiekvienas naujas narys privalo sumokėti 20 litų stojamąjį mokestį.

VI. LRD VALDYMAS

6.1. LRD organai yra: Visuotinis narių susirinkimas; Pirmininkas; Valdyba.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas
6.2.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausias LRD organas. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per  metus;
6.2.2. Susirinkimą šaukia Valdyba, kuri taip pat nustato Susirinkimo vietą ir laiką. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi LRD nariai.
6.2.3. Valdyba apie Susirinkimo vietą ir laiką narius turi informuoti ne vėliau kaip savaitė prieš Susirinkimą.
6.2.4. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė LRD narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus  šiuose įstatuose numatytus atvejus. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo LRD narių.
6.2.5. Susirinkimas, renka ir atšaukia Pirmininką, Valdybą, patvirtina Revizorių, tvirtina LRD metinę finansinę atskaitomybę, ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma priima sprendimą dėl LRD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma priima ir keičia LRD įstatus, tvirtina LRD veiklos planą kitiems metams, svarsto kitus klausimus.
6.2.6. Susirinkimui pirmininkauja Pirmininkas arba kitas Susirinkimo išrinktas asmuo.
6.2.7. Posėdžiai protokoluojami, juos saugo Valdybos sekretorius.

6.3 Pirmininkas
6.3.1. Pirmininką renka Susirinkimas dviejų metų kadencijai. Anksčiau laiko Pirmininkas gali būti atšauktas tik 2/3 Susirinkimo narių balsais.
6.3.2. Pirmininkas:
— be atskiro įgaliojimo veikia LRD vardu;
— vadovauja Valdybos darbui;
—  iš Valdybos narių skiria Iždininką ir Sekretorių.
— pasirašo LRD dokumentus; finansinius dokumentus pasirašo kartu su LRD Iždininku
— turi teisę sušaukti neeilinį Susirinkimą.

6.4. Valdyba
6.4.1. Valdyba – tai kolegialus LRD valdymo organas, renkamas Susirinkimo dviejų metų kadencijai.
6.4.2. Valdybą sudaro 5 nariai: Pirmininkas ir keturi kiti Susirinkime išrinkti asmenys.
6.4.3. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
6.4.4. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Pirmininko balsas.
6.4.5. Valdyba:
rengia organizacijos veiklos gaires,
organizuoja LRD veiklą, rengia ir įgyvendina  projektus,
tvirtina LRD Darbo grupių bei filialų steigimą, bei filialų nuostatus ir darbo grupių programines gaires;
priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
šaukia Susirinkimą, nustato jo vietą ir laiką;
rengia ir pateikia LRD visuotiniam susirinkimui LRD veiklos ataskaitą;
skelbia viešąją informaciją ar organizuoja jos paskelbimą;
priima naujus LRD narius, tvarko narių, nario mokesčio mokėjimo apskaitą;
organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
priima sprendimą pakeisti įstaigos buveinę
sprendžia kitus LRD įstatuose valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

VII. KITOS LRD STRUKTŪROS DALYS

6.5. Darbo grupė
6.5.1. LRD rėmuose gali būti steigiamos darbo grupės, kurios specializuojasi atskirose religijų tyrimų ir studijų srityse.
6.5.2. Dėl darbo grupių steigimo tikslingumo apsisprendžia Valdyba.
6.5.3. Darbo grupę sudaro ne mažiau kaip trys LRD nariai.
6.5.4. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi LRD įstatais, Valdybos nutarimais ir pastarosios patvirtintomis programinėmis nuostatomis.

6.6. Filialai
6.6.1. LRD filialas yra steigiami teritoriniu pagrindu, Valdybos sprendimu.
6.6.2. Klausimas dėl LRD filialo steigimo yra svarstomas Valdyboje, jei dėl to išreiškia norą ne mažiau kaip penki LRD nariai.
6.6.3. filialas steigiamas Valdybos sprendimu.
6.6.4. filialo nuostatus tvirtina Valdyba.
6.6.5. filialo veikla nutraukiama Valdybos sprendimu.

6.7. Patarėjų Taryba
6.7.1. Susirinkimo sprendimu gali būti įsteigta Patarėjų taryba.
6.7.2. Patarėjų taryba yra patariamoji institucija, kuri teikia pasiūlymus LRD veiklos klausimais, konsultuoja vykdant mokslinius projektus.
6.7.3. Patarėjų tarybą sudaro įvairių mokslo sričių specialistai, kurie nėra LRD nariai, galintys suteikti LRD veiklai naudingų patarimų;
6.7.4. Patarėjų tarybos nariai turi teisę dalyvauti Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise, teikti pasiūlymus Susirinkimo ar Valdybos posėdžių darbotvarkėms;
6.7.5. Patarėjų tarybos nariai turi būti reguliariai informuojami apie LRD veiklą;
6.7.6. Patarėjų tarybos narių darbas yra neapmokamas.

VIII. LRD LĖŠOS IR TURTAS

7.1. LRD lėšas sudaro lėšos, surinktos už nario mokestį, Lietuvos bei užsienio fizinių bei juridinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas LRD lėšas, kitos teisėtai gautas lėšos ir turtas.
7.2. LRD sukauptomis lėšomis disponuoja Valdyba ir Pirmininkas, jas tvarko LRD iždininkas.
7.3. LRD lėšos gali būti panaudotos Valdybos nustatyta tvarka.
7.4. Finansinę veiklos kontrolę atlieka  Revizorius.
7.5. Revizorius yra tvirtinamas LRD Susirinkime 2 metų kadencijai.
7.6. Revizorius negali būti Valdybos nariu. Revizoriaus pareigas gali vykdyti tiek LRD narys, tiek asmuo, nepriklausantis šiai organizacijai.
7.7. Revizorius gali būti pagal Lietuvos Respublikos darbo įstatymus samdomas asmuo arba dirbti neatlygintinai.
7.8. Kartą per kalendorinius metus Revizorius pateikia ataskaitą LRD visuotiniam susirinkimui.

VIII. LRD PERTVARKYMAS IR PABAIGA

8.1 LRD yra pertvarkoma arba pasibaigia Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
8.2. LRD veikla nutraukiama LRD visuotinio susirinkimo sprendimu ne mažiau kaip 2/3 visų dalyvių balsų dauguma arba teismo sprendimu.
8.3. LRD likvidavimui LRD Susirinkimas sudaro likvidavimo komisiją. Likęs LRD turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta  tvarka patenkinus kreditorių reikalavimus dėl LRD turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LRD išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti LRD.

Nauja įstatų redakcija priimta ir pasirašyta visuotiniame Lietuvos religijotyrininkų draugijos susirinkime 2011 m. birželio 15 d.

Lietuvos religijotyrininkų draugijos pirmininkė                Milda Ališauskienė